Tổng công ty

HAIAU TIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 19/04/2022, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 đã diễn ra với những nội dung chính, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của HĐQT và BKS; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Ông Pham Quốc Thắng – Ủy viên Hội đồng thành viên – GĐ Công ty chủ trì Đại Hội.

Nội dung cuộc họp cho thấy: Đại dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, lan rộng trên cả nước và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã phải ban hành nhiều Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng đáng kể đến mọi hoạt động đời sống xã hội, hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp.

Được sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty, quyết liệt trong điều hành cùng với sự quyết tâm vượt khó vươn lên của CB.CNV, cổ đông và người lao động, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra định hướng hoạt động cho năm 2022, theo đó: Thực hiện tái cấu trúc cơ cấu công ty đảm bảo gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả; Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì thị trường và khách hàng hiện hữu; Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới đón đầu xu hướng thị trường.